Prihlásenie

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 0 guests.

Ochrana pred požiarmi
Legislatíva Slovenskej republiky ukladá za povinnosť pre právnické osoby, pre fyzické osoby – podnikateľov, pre vlastníkov budov a nehnuteľností a pre vlastníkov lesov zabezpečiť služby v oblasti ochrany pred požiarmi. Povinnosti uložené legislatívou sú uvedené v zákone č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, následne v ďalších súvisiacich legislatívnych predpisoch.

Povinnosti vyplývajúce z týchto legislatívnych predpisoch Vám zabezpečíme prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

Dodávateľským spôsobom zabezpečíme nasledujúce povinnosti:

 • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi a zabezpečovanie vykonávania preventívnych protipožiarnych prehliadok na určených miestach jedenkrát za 3 mesiace
 • riadenie činnosti protipožiarnych hliadok pracovísk a protipožiarnych hliadok právnickej osoby po odbornej stránke a zabezpečovať ich odbornú prípravu 1x za 12 mesiacov
 • vykonávanie školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi 1x za 24 mesiacov a vstupné inštruktáže pri nástupe
 • vypracúvanie a vedenie určenej dokumentácie ochrany pred požiarmi
 • v prípade potreby vypracúvanie správ, rozborov a informácií o stave ochrany pred požiarmi, ako aj o príčinách vzniknutých požiarov v organizácii a navrhovanie príslušných opatrení
 • v spolupráci s vedúcimi zamestnancami organizácie riešiť odstraňovanie zistených požiarnych nedostatkov
 • zabezpečovanie kontrol hasiacich prístrojov a prevádzkových kontrol požiarnych hydrantov
 • spracúvanie podkladov pre riadiace akty na úseku ochrany pred požiarmi pre vedúcich zamestnancov
 • zabezpečovať vykonanie cvičného požiarneho poplachu najmenej raz za 12 mesiacov
 • styk s orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi
 • odborné konzultácie v oblasti ochrany pred požiarmi pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov odberateľa

Zabezpečované činnosti

 • Technika ochrany pred požiarmi
 • Špecialistu PO
 • Protipožiarne periodické prehliadky
 • Zastupovanie pri kontrolách požiarneho dozoru

Pokuty pre zamestnávateľa, ktorý nedodržiava predpisy na ochranu pred požiarmi

 • Pokuty právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe sú ustanovené v § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi nasledovne:
  Ministerstvo vnútra SR alebo Okresné riaditeľstvo HaZZ môže uložiť právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone, pokutu až do výšky 16 596,- € podľa závažnosti porušenia povinností.

Ceny služieb sú predmetom individuálnej dohody s klientom. Cena za poskytované služby je závislá od charakteru činnosti spoločnosti, počtu zamestnancov, druhov rizikových činností a prostredí a podľa individuálnych požiadaviek klienta.