Prihlásenie

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 0 guests.

Hlásenie úrazu a mimoriadnej udalosti

(1) Zamestnanci

 • bezodkladne oznamujú vznik pracovného úrazu a mimoriadnej udalosti priamemu nadriadenému, alebo inému vedúcemu zamestnancovi, ktorý je najbližším nadriadeným
 • povinnosť oznámiť vznik pracovného úrazu a mimoriadnej udalosti majú aj zamestnanci alebo fyzické osoby, ktoré boli svedkom ich vzniku

(2) Vedúci zamestnanci

 • bezodkladne oznamujú vznik registrovaného pracovného úrazu a mimoriadnej udalosti vedeniu spoločnosti, bezpečnostnotechnickej službe a príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť (ďalej len „ZZ“)
 • povinnosť je registrovať pracovný úraz ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako 3 dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu( ďalej len registrovaný pracovný úraz.RPU)
 • v spolupráci s bezpečnostným technikom a ZZ zisťujú príčiny a všetky okolnosti vzniku pracovného úrazu, mimoriadnej udalosti, choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania. Pri registrovanom pracovnom úraze k zisťovaniu prizve aj postihnutého zamestnanca a pri závažnom pracovnom úraze aj autorizovaného bezpečnostného technika
 • prijímajú a vykonávajú všetky opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu, mimoriadnej udalosti, choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania
 • v spolupráci s bezpečnostným technikom, ZZ, postihnutým a vedením spoločnosti vykonávajú evidenciu pracovného úrazu v „Knihe evidencie mimoriadnych udalostí“, v prípade registrovaného pracovného úrazu spisujú „Záznam o registrovanom pracovnom úraze“ najneskôr do 4 dní po oznámení jeho vzniku
 • V prípade smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo ak predpokladaná alebo skutočná dĺžka pracovnej neschopnosti je najmenej 42 kalendárnych dní, - závažný pracovný úraz, zamestnávateľ je povinný k úrazu prizvať autorizovaného bezpečnostného technika

(3) Vedenie spoločnosti

 • v spolupráci s bezpečnostným technikom bezodkladne ohlasuje pracovný úraz, mimoriadnu udalosť, chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania
 • Zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel pracovný úraz, nebezpečnú udalosť ak to dovoľuje jeho zdravotný stav a za účasti príslušného zástupcu zamestnancov
 • príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom a mimoriadnou udalosťou bol spáchaný trestný čin
 • príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný úraz, bezprostrednú hrozbu závažnej priemyselnej havárie, vznik závažnej priemyselnej havárie, choroby z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania
 • vedie centrálnu evidenciu pracovných úrazov a mimoriadnych udalostí v „Knihe evidencie mimoriadnych udalostí“
 • ak vznikol pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, v spolupráci s bezpečnostným technikom, ABT zasiela príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne „Oznámenie poistnej udalosti“ a to najneskôr do 3 dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel
 • ak vzniknú pochybnosti o zaradení pracovného úrazu medzi závažné pracovné úrazy doručuje v spolupráci s bezpečnostným technikom ošetrujúcemu lekárovi alebo zdravotníckemu zariadeniu „Žiadosť o posúdenie závažnosti pracovného úrazu“
 • v spolupráci s bezpečnostným technikom zasiela „Záznam o registrovanom pracovnom úraze“ do 8 dní odo dňa prvotného oznámenia pracovného úrazu
 • príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru
 • zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, alebo pozostalým, ak zamestnanec zomrel v dôsledku pracovného úrazu
 • príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne
 • príslušnej pobočke Zdravotnej poisťovne
 • v spolupráci s bezpečnostným technikom predkladá príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne výsledky vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania a to do 8 dní od ich doručenia
 • zasiela príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu do 30 dní odo dňa ,keď sa o jeho vzniku dozvedel. Ako aj pri chorobe z povolania a pri ohrození chorobou z povolania

Postup pri pracovnom úraze:

 • Oslobobiť postihnutého( odstaviť zariadenia od prúdu)
 • Zistiť druh a rozsah zranenia
 • Poskytnúť nevyhnutnú prvú pomoc v prípade potreby zabezpečiť
 • kamžité upovedomenie o úraze nadriadeného zamestnanca
 • V prípade potreby privolať okamžite rýchlu lekársku pomoc
 • Zabezpečiť pracovisko aby zostalo v nezmenenom stave od úrazu

Postup pri urgentnom stave:

 • Zamestnanec ktorý zaregistruje urgentný stav najbližšieho spolu zamestnanca je povinný začať s poskytovaním prvej pomoci podľa svojich schopností res. Pomocou zamestnancov preškolených pre poskytovanie 1. pomoci pri úrazoch. V prípade závažnejšieho stavu volať lekársku pomoc v zmysle traumatologického plánu. Pre poskytovanie prvej pomoci pri pracovných úrazoch a urgentných stavoch sú na pracoviskách zamestnávateľa rozmiestnené lekárničky, ktoré zamestnávateľ kontroluje a doplna v priebehu roka priebežne.

Povinnosti pri úraze zamestnanca iného zamestnávateľa

 • bezodkladne oznámi vznik pracovného úrazu zamestnávateľovi poškodeného zamestnanca
 • tento postupuje v zmysle § 17 ods. 6 zákona 124/2006 Z.z.