Prihlásenie

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 0 guests.

Bezpečnostno - technická služba ( služby BOZP)

 • Legislatíva Slovenskej republiky Zákon o BOZP č. 124/2006 Z.z. ukladá povinnosť zamestnávateľovi zabezpečiť si v prípade, že nemá v pracovnom pomere odborne spôsobilú osobu na výkon bezpečnostno -technickej služby výkon týchto služieb v zmysle § 21 ods. 3 tohto zákona dodávateľsky - oprávnenou organizáciou na výkon služieb BOZP a PO

Dodávateľsky zabezpečíme nasledujúce povinnosti

 • vykonávanie preventívnych kontrol pracovísk, technických zariadení a činnosti v lehotách stanovených predpismi na zaistenie BOZP
 • vykonávanie školení zamestnancov o predpisoch na zaistenie BOZP v lehotách podľa právnych predpisov (vstupná inštruktáž a opakované 1x za 2 roky v zmysle § 7, ods. 4, Zákona o BOZP)
 • kontrola vykonávania revízií vyhradených technických zariadení, sprostredkovanie ich vykonania
 • zisťovanie príčin a zdrojov pracovných úrazov, ich hlásenie príslušným orgánom a spracúvanie podkladov pre odškodňovanie postihnutých pracovníkov
 • vypracovanie a vedenie agendy BOZP v zmysle príslušných predpisov,
 • styk s orgánmi štátnej správy pri kontrolách, vyšetrovaniach pracovných úrazov
 • pravidelnú kontrolu dokumentácie BOZP a jej aktualizáciu v prípade organizačných zmien a požiadaviek
 • vykonanie ročnej previerky BOZP (§21, ods.6, Zákona o BOZP) na pracoviskách vyhotovenie správy
 • dohliadanie nad tým, aby na činnosti, na ktoré treba z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení oprávnenie, povolenie alebo odbornú spôsobilosť, nevykonávali osoby, ktoré uvedené požiadavky nespĺňajú
 • v prípade potreby vypracovanie správ, rozborov a hodnotení stavu zabezpečenia BOZP
 • odborné konzultácie v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov odberateľa

Zabezpečované činosti

 • Autorizovaného bezpečnostného technika ABT
 • Previerky BOZP
 • Kontroly alkoholu na pracoviskách
 • Zastupovanie pri kontrolách BOZP
 • Koordinácia bezpečnosti na stavbách
 • Odborné prehliadky lešení -ILT

Pokuty pre zamestnávateľa, ktorý nedodržiava predpisy bezpečnosti práce :

 • Pokuty za porušenie povinností zamestnávateľovi je oprávnený udeliť Inšpektorát práce v zmysle §19 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov až do výšky 100 000,-€, pri neodstránení nedostatkov do termínu určeného IP až do dvojnásobku a ak v dôsledku tohto porušenia došlo k smrteľnému pracovnému úrazu zamestnanca, najmenej 33 000,- €. Zamestnancom zamestnávateľa a osobám oprávneným robiť právne úkony za zamestnávateľa, ktorí v určenej lehote nesplnili povinnosti podľa § 16 alebo maria výkon inšpekcie práce, možno uložiť poriadkovú pokutu od 65 € do 650 €.

Ceny služieb sú predmetom individuálnej dohody s klientom. Cena za poskytované služby je závislá od charakteru činnosti spoločnosti, počtu zamestnancov, druhov rizikových činností a prostredí a podľa individuálnych požiadaviek klienta.