Prihlásenie

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 0 guests.

Projekty požiarnej bezpečnosti stavieb

  • Podľa §4 písm. m) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov má právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ povinnosť najneskôr do 31. mája 2010 „zabezpečiť vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby, ak jej projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby.“
  • Stavby, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie podľa projektovej dokumentácie spracovanej v termíne od 1.1.1982 „musia mať spracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby.

Požiarnobezpečnostná charakteristika užívanej stavby

  • Dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby sa bude vypracovávať len pre tie stavby, ktoré boli projektované a na ich základe bolo vydané stavebné povolenie pred účinnosťou vyššie uvedených predpisov, resp. do termínu tzv. „prechodného obdobia“ (31.12.1981), a preto nemajú k dispozícii riešenie protipožiarnej bezpečnosti z projektovej dokumentácie.

Obsah dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby je popis a grafické znázornenie skutkového stavu a to najmä:

  • rozdelenie stavby na požiarne úseky
  • popis a vyznačenie stavebných konštrukcií stavby
  • popis a vyznačenie únikových ciest, evakuačných ciest a zariadení na evakuáciu
  • popis a vyznačenie požiarnotechnického zariadenia, automatického požiarnotechnického zariadenia a zabezpečenie stavieb vodou na hasenie
  • určenie zariadení na zásah