Prihlásenie

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 0 guests.

Dokumentácia ochrany pred požiarmi

 • Požiarny štatút
 • Požiarny poriadok pracoviska
 • Požiarne poplachové smernice
 • Požiarny evakuačný plán, alebo súhlas na jeho nevypracovávanie
 • Požiarna kniha
 • Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
 • Doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
 • Údaje a správy o požiaroch
 • Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 • Dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
 • Opatrenia pri dodávateľsko-odberateľských vzťahoch
 • Obsah a rozsah školenia zamestnancov o OPP
 • Tematický a časový plán odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • Zoznam objektov a miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a určenie členov protipožiarnych hliadok
 • Zoznam a rozmiestnenie ohlasovní požiarov
 • Prehľad o uložení dokumentácie OPP
 • Zápisnice z kontrol ŠPD
 • Požiarne správy z projektovej dokumentácie
 • Pokyny a opatrenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 • Pokyny a opatrenia pri podujatiach s väčším počtom osôb
 • Pokyny vydané pre mimopracovný čas, alebo pre opustenie pracoviska pred skončením pracovného času
 • Povinnosti pre užívateľov elektrických a tepelných spotrebičov
 • Vlastnosti a charakteristiky používaných látok (bezpečnostné listy)
 • Prehľad o umiestnení výstražných a bezpečnostných tabuliek
 • Ďalšie doklady vyplývajúce z právnych predpisov

V prípade že Vám niektorá dokumentácia chýba môžete si ju objednať formou objednávky na našej adrese. V prípade ak charakter Vašej činnosti je rozsiahlejší a vyžaduje si ďalšie dokumenty BOZP a OPP vieme Vám po dôkladnom audite dokumenty spracovať.