Prihlásenie

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 0 guests.

Služby koordinátora BOZP na stavbách

  • Zabezpečujeme vykonávanie koordinačnej a kontrolnej činnosti bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku v zmysle § 3 a 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Koordinácia BOZP na stavbách

  • Najväčšiu zodpovednosť za bezpečný priebeh výstavby má stavebník, čiže právnická alebo fyzická osoba, z podnetu ktorej sa stavba realizuje. Právna úprava, Nariadene vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, dáva stavebníkovi povinnosť poveriť koordináciou bezpečnosti koordinátora, ktorým môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavby vedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo autorizovaný bezpečnostný technik. Fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho nesmie byť koordinátorom bezpečnosti na stavenisku, na ktorom vykonáva činnosť stavbyvedúceho.

Kedy koordináciu BOZP zabezpečiť

  • Toto sa týka tých stavenísk, na ktorých bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom (živnostník - SZČO). V prípade veľkej stavby ,veľkého rozsahu prác, alebo veľkého počtu dodávateľov stavebných prác/zhotoviteľov, môže byť poverených aj niekoľko koordinátorov. V takomto prípade je však potrebné, aby v tejto skupine koordinátorov bolo presne zadané a povedané, aké sú ich oblasti realizácie (komunikácia s dodávateľmi stavebných prác, koordinácia ich činnosti, kontrola stavu BOZP na jednotlivých úsekoch a častiach stavby na stavenisku, atď.) Ak stavebník poverí jedného koordinátora alebo viacerých koordinátorov plnením určených úloh, nezbavuje sa tým zodpovednosti za plnenie týchto úloh.