Prihlásenie

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 0 guests.

Dokumentácia BOZP

 • Koncepcia politiky BOZP a program jej realizácie
 • Menovacie dekréty zástupcov zamestnancov a komisie BOZP
 • Smernica na zaistenie riadenia BOZP
 • Dokumentácia o hodnotení rizík
 • Dokumentácia a zoznam - nebezpečné látky (bezpečnostné listy)
 • Dokumentácia o likvidácii odpadov
 • Dokumentácia k vyhláseným rizikovým pracoviskám
 • Smernica pre poskytovanie OOPP
 • Doklady o certifikácii prideľovaných OOPP
 • Evidencia prideľovania OOPP
 • Zoznam zakázaných prác a pracovísk osobitným skupinám zam.(OSZ)
 • Traumatologický a evakuačný plán
 • Prevádzkové predpisy a pravidlá BOZP
 • Zmluva o poskytovaní závodnej zdravotnej služby, zmluvný lekár
 • Evidencia o vstupných a periodických lekárskych prehliadkách
 • Doklady o kontrolnej činnosti BOZP (kontrolná kniha BOZP)
 • Protokol o vykonaní poslednej previerky BOZP
 • Zápisnice z kontrol IP, HaZZ, ŠZÚ
 • Knihy regálov
 • Dokumentácia o pracovných úrazoch
 • Kniha evidovaných úrazov
 • Protokoly o odškodňovaní pracovných úrazov
 • Zápisníky bezpečnosti práce
 • Osnovy školení zamestnancov
 • Záznam o školeniach zamestnancov - vstupné, na pracovisku, periodické, pri preradení na inú prácu alebo iné pracovisko, po pracovných úrazoch, vedúcich zamestnancov
 • Potvrdenia o odborných školeniach: zvárači, viazači, žeriavnici, obsluhy zdvíhacích zariadení, obslúh elektrických zariadení, práce vo výškach, lešenári, kuriči, drevoobrábanie, vodiči referentských vozidiel, obsluhy TNS, vodiči z povolania, motorové vozíky...
 • Technická a sprievodná dokumentácia strojov a zariadení, návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku
 • Záznamy a protokoly o odborných prehliadkach a skúškach
 • Elektrické zariadenia - budovy, stroje, elektrospotrebiče a elektrické ručné náradie. Určenie prostredí. Kontrolné karty, záznamy a protokoly. Preškolenia. Termíny následných odborných prehliadok a skúšok
 • Plynové zariadenia - technická a sprievodná dokumentácia, záznamy a protokoly, poučenie a preškolenie obsluhy, prevádzkové predpisy, denník plynového zariadenia. Termíny následných odborných prehliadok a skúšok
 • Zdvíhacie zariadenia - systém bezpečné práce ZZ, technická a sprievodná dokumentácia, záznamy a protokoly. Termíny následných odborných prehliadok a skúšok
 • Tlakové zariadenia - pasporty, menovanie osoby zodpovednej za prevádzku TN, preškolenie obslúh, prevádzkové denníky TN, záznamy o poučení a preškolení obsluhy. Termíny následných odborných prehliadok a skúšok
 • Komíny - potvrdenie o preskúšaní, kontrole a čistení

V prípade že Vám niektorá dokumentácia chýba môžete si ju objednať formou objednávky na našej adrese. V prípade ak charakter Vašej činnosti je rozsiahlejší a vyžaduje si ďalšie dokumenty BOZP a OPP vieme Vám po dôkladnom audite dokumenty spracovať.